Love for Boldklubben Røde Stjerne Roskilde 
Klubbens navn er Boldklubben Røde Stjerne Roskilde, forkortet RSR. Klubben er stiftet den 6. 
august 1976. Klubben er hjemmehørende i Roskilde. Klubben er tilsluttet: DGI Roskilde og dermed DGI, DBU Sjælland og dermed DBU, REOS samt Roskilde Idræts-Union (RIU).

§1 
Klubbens formål er at samle unge og voksne under kammeratlige former, for at udvikle boldspillet i Roskilde. 

§2 
Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer eller holdledere og ved at opgive navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, fødselsdato og år. Et medlem kan ikke optages, dersom vedkommende har uafklarede forpligtelser til en anden klub, herunder kontingentrestancer. 

§3 
Kontingentets størrelse fastsættes på de ordinære generalforsamlinger. Kontingentet betales en gang om året og forfalder til betaling straks efter den ordinære generalforsamling. Klubbens bestyrelse har i enkelttilfælde mulighed for at give frikontingent.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Klubben tegnes af formand og kasserer i forening. 

§4 
Såfremt et medlem udviser en adfærd, der strider mod klubbens formål, kan medlemmet af 
bestyrelsen udelukkes af klubben. 

§5 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig ved almindelig 
stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal. Ethvert medlem har adgang til og stemmeret på 
generalforsamlingen. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 28. februar og indvarsles på klubbens 
hjemmeside og ved opslag i klubhuset senest 14 dage forinden. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden er som følger: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Budget og fastsættelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (max. 8 medlemmer/suppleanter) 
    Formand 
    Kasserer 
    Informationsansvarlig 
    1 repræsentant for hver afdeling 
    1 eller 2 suppleanter 
8. Valg af faste udvalg 
9. Valg af revisorer 
10. Eventuelt 

§6 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 4 uger efter at en tredjedel (1/3) af klubbens medlemmer skriftlig har anmodet herom. 

§7 
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv. Udtræder et eller flere bestyrelsesmedlemmer, suppleres med de valgte suppleanter. 

§8 
Bestyrelsen har ret til at lukke for medlemstilgangen, hvis den finder det berettiget. 

§9 
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til et af bestyrelsesmedlemmerne. Kontingent kan ikke refunderes. 

§10 
Hvor lovene intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar overfor generalforsamlingen. 

§11 
Klubbens love kan ikke ændres uden samtykke fra generalforsamlingen. Ændringsforslag til lovene skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Senest ændret ved generalforsamlingen i 2014.